Partha shaw
Shubhra das
Shubhra das
Vinita karim
Vinita karim
Partha shaw
Partha shaw
Partha shaw
Ravi chaurasiya 
Anil vangad (warli)
Seema kohli
Pranati panda
Dibyendu bhadra
Dibyendu bhadra
Gopika nath
Gopika nath
Gopika nath
Shampa sircar das
Shampa sircar das
Shampa sircar das
Shalina s vichitra
Pranati panda
Santanu dey
Kishore roy
Pradip sen gupta
Japani shyam (gond)
Narendra kumar (pichwai)
Dibyendu bhadra
Dibyendu bhadra
Dibyendu bhadra
Manisha jha (madhubani)
Narendra kumar (pichwai)
Narendra kumar (pichwai)
Narendra kumar (pichwai)
Anil vangad (warli)
Narendra kumar (pichwai)